Statut Stowarzyszenia Chorych Wymagających Dializowania

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Chorych Wymagających Dializowania zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Wałbrzych.
 2. Stowarzyszenie może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami ( wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudnienia pracowników.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
 1. Chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
 2. Osoby zagrożone.
 3. Osoby po przeszczepie.
 4. Osoby pracujące na rzecz chorego.

§ 5

 1. Stowarzyszenie mając na względzie dobro osób zagrożonych wymienionych w § 4 w swojej działalności kieruje się zasadami porozumienia narodowego, sprawiedliwości społecznej, szerokiej tolerancji światopoglądowej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych działaniach.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II. Cel i środki działania.

§ 7

Celem i środkami działania Stowarzyszenia są:

 1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych.
 2. Otaczanie chorych pomocą i opieką, a przede wszystkim zaspokojenie potrzeb leczniczych Stowarzyszenia.

§ 8

Cele wymienione w § 7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, prawnych i medycznych.
 2. Prowadzenie szeroko zakrojonej pomocy w nabywaniu sprzętu medycznego i lekarstw.
 3. Współdziałanie w rehabilitacji społecznej, podstawowej i zawodowej prowadzonej przez uprawnione do tego organa i instytucje na rzecz chorych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 5. Wszelkie inne prace potrzebne do realizacji poprawy bytu członków Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 10

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie :a. Organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, prawnych i medycznych.b. Prowadzenie szeroko zakrojonej pomocy w nabywaniu sprzętu medycznego i lekarstw.

  c. Współdziałanie w rehabilitacji społecznej, podstawowej i zawodowej prowadzonej przez uprawnione do tego organa i instytucje na rzecz chorych.

  d. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.

  e. Wszelkie inne prace potrzebne do realizacji poprawy bytu członków Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego podmiotu działalności.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych,

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklaracją członkowską.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Do obowiązków członka wspierającego należy:Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada prawa określone w § 14 pkt. 3, 4 i 5, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 5. Do obowiązków członka honorowego należy:Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 2. Skreślenie z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 1 roku.
 3. Wykluczenie z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 5. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego kare pozbawienia praw publicznych.
 6. Śmierci członka.

§ 19

 1. W przypadkach określonych w § 18 pkt. 2-5 orzeka Zarząd w postaci uchwały.
 2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§ 20

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 7 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, pozbawiony jest praw określonych w § 14 pkt. 1, 2 i 5.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego trwa 4 lata.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 7. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
 8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 12. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu.4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zastało zwołane.

§ 27

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd składa się z 4-6 członków.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, Wice prezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. Zwoływanie walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego.
 11. Powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich zadań.
 12. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 3. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 32

Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 33

Sąd Koleżeński skład się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 34

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§ 35

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. Wpisowe i składki członkowskie.
 2. Wpływy z działalności statutowej.
 3. Dotacje.
 4. Wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 5. Środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów.
 6. Wpływy z działalności statutowej.
 7. Wpływy z loterii i zbiórek publicznych.
 8. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

§ 36

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 członków Zarządu w tym prezesa lub Wice prezesa.
 2. W sprawach niemajątkowych do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy: 2 członków Zarządu, w tym prezesa lub Wice prezesa.

§ 37

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.